บุคลากรคณะศิลปศาสตร์ / Faculty of Liberal Arts. Personnel

บุคลากรสายสนับสนุน / Support Personnel

บุคลากรสายสนับสนุน / Support Personnel

สำนักงานคณบดี / Dean's Office

ฝ่ายบริหาร / Administrative section

บุคลการฝ่ายบริหาร

อาจารย์ พัดยศ  เพชรวงษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร Mr. PATYOS PHETWONG Associate Dean or Administration อาจารย์ พัดยศ  เพชรวงษ์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

Mr. PATYOS PHETWONG
Associate Dean or Administration

นางสาวณฐมนพร(กลอยใจ) วรรณชัย นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ นางสาวณฐมนพร  วรรณชัย
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
นางสาวนวลหง บุตรพรหมนักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ นางสาวนวลหง บุตรพรหม
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
นางสาวพชรชล จันทร์ศรีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ นางสาวพชรชล จันทร์ศรี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
  นางสาวปุณยาพร ชนะพล
บุคลากร ปฏิบัติการ
  นายจิราวัฒน์ ปัญจมาตย์
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
  นางสาวศุภวรรณ กุศลธรรมรัตน์
นักวิชาการพัสดุ
  นางสาวนุชาวดี แซ่ตั้น
เจ้าหน้าที่บริหารงารทั่วไป
นางสาวสาวิตรี เลาะชัยสงค์
เจ้าหน้าที่บริหารงารทั่วไป
นางสาวทิพวรรณ คำพานิช
เจ้าหน้าที่บริหารงารทั่วไป
  นายฉลามศักดิ์ ประภาศรี
ผู้ช่วยช่างทั่วไป
  นางกัลยา สมศรี
พนักงานทั่วไป
  นายศุภวัฒน์ สมพะวะ
พนักงานทั่วไป
   
   

 

 

 


ฝ่ายแผน
บุคลากรฝ่ายแผน

  • งานแผน


ฝ่ายวิชาการและวิจัย
บุคลากรฝ่ายวิชาการและวิจัย

  • งานทะเบียนและวัด
  • งานหลักสูตร
  • งานวิจัย
  • งานบริการวิชาการ
  • งานบริการวิชาการ


ฝ่ายกิจการนักศึกษา
บุคลากรฝ่ายกิจการนักศึกษา