การจัดการความรู้ [KM]งานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาทั่วไปประชาสัมพันธ์ฝ่ายวิชาการและวิจัย

📣 ประชาสัมพันธ์จาก งาน KM ร่วมกับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

โดยเปิดเวทีพูดคุยเสวนาแบ่งปันประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้กับคณาจารย์ของคณะฯทุกท่านที่สนใจ เพื่อบอกเล่าสภาพปัญหา และร่วมเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการสอนออนไลน์ที่ผ่านมา...ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ รายละเอียดตามประชาสัมพันที่ส่งมาพร้อมนี้ ...

ประกาศจากงาน KM...งาน KM ร่วมกับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยเปิดเวทีพูดคุยเสวนาแบ่งปันประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้กับคณาจารย์ของคณะฯทุกท่านที่สนใจ เพื่อบอกเล่าสภาพปัญหา และร่วมเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการสอนออนไลน์ที่ผ่านมา...ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ รายละเอียดตามประชาสัมพันที่ส่งมาพร้อมนี้...https://meet.google.com/wta-cqhf-dbm📣 เมื่อต้องการเข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอ ให้คลิกลิงก์นี้: https://meet.google.com/wta-cqhf-dbm
หรือหากต้องการเข้าร่วมทางโทรศัพท์ ให้โทรหมายเลข +1 475-222-5491 แล้วป้อน PIN 952 373 243# 📣