งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาภาษาโฆษณา - สารพันความรู้

Ep.04 ภาษาโฆษณา โดย อาจารย์อรพร พุทธพงษ์

ภาษาโฆษณา โดย อาจารย์ อรพร พุทธพงษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ตอนที่ 04