งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาภาษาโฆษณา - สารพันความรู้

Ep.02 ภาษาโฆษณา โดย อาจารย์ เจนตา แก้วลาย

ภาษาโฆษณา โดย อาจารย์ เจนตา แก้วลาย อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ตอนที่ 02