Downloads – แบบฟอร์มคำร้องต่าง ๆ*

 💡  คำร้องทั่วไป(น.ศ.ใช้)
 💡  คำร้องทั่วไป(คณะใช้)
 💡  แบบขอเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
 💡  แบบขอเรียนข้ามคณะ
 💡  แบบขอรักษาสภาพ(น.ศ.)
 💡  แบบขอคืนสภาพ(น.ศ.)
 💡  แบบขอลงทะเบียนล่าช้า
 💡  แบบขอแก้(I)
 💡  แบบขอผ่อนผันการชำระเงินค่าลงทะเบียน
 💡  แบบขอลาออก
 💡  แบบขอเอกสารการศึกษา
 💡  แบบขอเทียบโอนรายวิชา
 💡  แบบขอลาพัก
 💡  แบบขอ เพิ่ม-เปลี่ยน-ถอน_การลงทะเบียน
 💡  แบบขอสำเร็จ(ระดับ ป.ตรี.)