ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธภูมิ สุวรรณเวช
คณบดีคณะศิลปศาสตร์

Assistant Professor Yutthapoom Suwannavej
Dean Faculty of Liberal ArtsCouncil Affairs

📞 8333

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรพงษ์ สูงปานเขา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
Assistant Professor
Watcharaphong  Soongpankhao

Associate Dean for Academic and Research Affairs

📞 8354

อาจารย์ พัลลพ  หามะลิ
รองคณบดีฝ่ายวางแผน

Mr. Panlop Hamali
Associate Dean for Planning
📞 8353

ดร. นเรศ  กันธะวงค์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

Dr. NARET KUNTAWONG
Associate Dean for Administration
📞 8352

ว่าที่ ร.ต. สราทตรา  เล่งไพบูลย์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

Acting Sub Lt. Srattra Lengpaiboon
Associate Dean for Student Affairs
📞 8351

ดร. ผกามาศ  ชัยรัตน์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

Dr. Pakamas Chairatana
Assistant Dean for Academic and Research
📞 8354

ดร. ภูมิพัฒน์ ทองคำ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผน

Dr. Poompat Thongkam
Assistant Dean for Planning
📞 8353

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริรัตน์ วงษ์สำราญ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

Assistant Professor Sirirat Wongsamran
Assistant Dean for Student Affairs
📞 8351

คุณอรวรรณ์  ศิริพราหมณกุล
หัวหน้าสำนักงานคณบดี

Miss. ORAWAN SIRIPRAMANAKUL
Head of the Dean's Office

📞 1002

อาจารย์ ปทุมมา อินทร์อ่อน
เลขานุการคณบดี

Miss. Patumma Inorn
Secretary to the Dean