กำหนดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) ราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2561

กำหนดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) ราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2561

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์, ฝ่ายกิจการนักศึกษา

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์, ฝ่ายกิจการนักศึกษา, สาขาวิชาการท่องเที่ยว, สโมสรนักศึกษา

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ

ประมวลภาพ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ คณะศิลปศาสตร์

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, ทั่วไป, นักศึกษา, ประชาสัมพันธ์, สาขาวิชาการท่องเที่ยว, สาขาวิชาการโรงแรม, สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล, เจ้าหน้าที่

ม.ราชมงคลพระนคร จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 พร้อมกิจกรรมราชมงคลพระนคร นัดพบสถานประกอบการ …ฟันธง! ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมีคุณภาพ มีงานทำ…แน่นอน!

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์

http://std.offpre.rmutp.ac.th/2016/04/ม-ราชมงคลพระนคร-จัดพิธี-2/

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีวัชระ โพธิสรณ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์, ฝ่ายกิจการนักศึกษา

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและงานราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2558

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์, ฝ่ายกิจการนักศึกษา, สาขาวิชาการท่องเที่ยว, สาขาวิชาการโรงแรม, สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

กำหนดการกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและงานราชมงคลพระนครนัดพบผู้ประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2558

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, ทั่วไป, นักศึกษา, ประชาสัมพันธ์, ฝ่ายกิจการนักศึกษา