กำหนดการเรียนปรับพื้นฐาน โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่สังคมมหาวิทยาลัย วันที่ 6-15 มิ.ย. 61 ปีการศึกษา 2561

Posted Posted in งานบริการวิชาการ, งานวิจัยและพัฒนา, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์, ฝ่ายวิชาการและวิจัย

ตารางเรียนปรับพื้นฐาน ระดับปริญญาตรี 4ปี  แต่ละสาขา Download  

กำหนดการเรียนปรับพื้นฐาน โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่สังคมมหาวิทยาลัย วันที่ 19-23 มิ.ย. 2560 คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร

Posted Posted in งานประกันคุณภาพการศึกษา, งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์, ฝ่ายวิชาการและวิจัย

กำหนดการเรียนปรับพื้นฐาน โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่สังคมมหาวิทยาลัย วันที่ 19-23 มิถุนายน 2560 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตารางเรียนปรับพื้นฐาน ระดับปริญญาตรี 4 ปี   สาขาวิชาการโรงแรม กลุ่มที่ 1 ห้อง 1111    คลิก!! สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล กลุ่มที่ 1 ห้อง 1112     คลิก!! สาขาวิชาการท่องเที่ยว กลุ่มที่ 1 ห้อง 1113    คลิก!!