เตรียมความพร้อมในการเขียนโครงร่างงานวิจัย เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการทำวิจัย งบประมาณเงินรายจ่าย ปีงบประมาณ 2557

Posted Posted in คำสั่ง, งานวิจัยและพัฒนา, ทั่วไป, นักศึกษา, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์

เรียนอาจารย์คณะศิลปศาสตร์ทุกท่าน ตามที่งานวิจัยฯ ได้แจ้งให้อาจารย์ทุกท่านเตรียมความพร้อมในการเขียนโครงร่างงานวิจัย เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการทำวิจัย งบประมาณเงินรายจ่าย ปีงบประมาณ  2557  ไปแล้วนั้น ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา(สวพ) ได้แจ้งกำหนดการส่่งข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างเป็นทางการ (เอกสารแนบ pdf) งานวิจัยฯ คณะศิลปศาสตร์ ขอแจ้งแนวทางในการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ดังนี้ 1.  ให้อาจารย์เขียนข้อเสนอโครงการวิจัย งบรายจ่าย ปีงบประมาณ 2557 ตามแบบฟอร์ม (เอกสารแนบ word) และจัดส่งมาที่งานวิจัยฯ  ภายในวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2555 เพื่อที่งานวิจัยจะได้รวบรวมและจัดส่ง สวพ ได้ทันตามกำหนดเวลา  (สวพ ไม่รับงานวิจัยที่ส่งล่าช้า) สำหรับอาจารย์ท่านใดที่ต้องการให้งานวิจัยฯ ช่วยกลั่นกรองเบื้องต้นสามารถส่งข้อเสนอโครงการ มาที่งานวิจัยฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยงานวิจัยจะจัดหาอาจารย์ที่มีประสบการณ์การทำวิจัยมา ช่วยอ่านงานวิจัยของท่าน 2.  สวพ  ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อเตรียมความพร้อมในการเขียนข้อเสนอ โครงการวิจัย งบรายจ่ายปี 2557  โดยมีผู้เชี่ยวชาญจาก วช มาเป็นผู้ให้คำแนะนำ/ชี้แนะ  ระหว่าง วันเสาร์ที่ 18 – วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม […]

งานศิิลปวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์ ขอเชิญร่วมงาน “สืบสานวันภาษาไทย”

Posted Posted in ทั่วไป, นักศึกษา, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์

งานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ขอเชิญร่วมงาน “สืบสานวันภาษาไทย” กำหนดการ “โครงการสืบสานวันภาษาไทย”คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวันที่ ๒๕ และ ๒๗ กรกฎาคม  ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมอาภากร และ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ …………………………………………………………. วันพุธที่  ๒๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๕ ( ห้องประชุมอาภากร อาคาร1 คณะศิลปศาสตร์ ) ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐      น.       ลงทะเบียน ประกวดการขับร้องเพลง ( รอบคัดเลือก ) ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐      น.       ประกวดการขับร้องเพลงไทยสากล ( ชาย/หญิง ) ๑๒.๓๐           น.       ประกาศผลผู้ผ่านการประกวดรอบคัดเลือก ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐      น.       พักรับประทานอาหารกลางวัน ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐      […]

ข่าวสารจากงานวิจัยและพัฒนา เดือนกรกฏาคม 2555

Posted Posted in ทั่วไป, นักศึกษา, ประชาสัมพันธ์, อาจารย์

การฝึกอบรมด้านงานวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  จัดอบรมด้านการวิจัย  ในวันพฤหัสบดี  ที่  19  กรกฎาคม  2555     ณ ห้องประชุมสัจจา 1   ตึกสำนักงานอธิการบดี  2    มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์   (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)     วิทยากร คือ  รศ.ดร.พานิตชนัต  ศิริพานิช   คณะสถิติประยุกต์    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำนวน   2   เรื่องคือ เรื่อง  “ การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมสำหรับงานวิจัย   เวลา  09.00 – 16.00 น. เรื่อง   “ การออกแบบสอบถามสำหรับงานวิจัย”  เวลา  13.00 – 16.00 น. อาจารย์ท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมดังกล่าว  กรุณาแจ้งรายชื่อมาที่งานวิจัยฯ (โทรศัพท์/email/วาจา)  ภายในวันศุกร์ ที่  13  กรกฎาคม  2555  เพื่อที่งานวิจัยฯ  จะได้รวบรวมชื่อและแจ้งไปยังหน่วยงานที่จัดต่อไป   ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน 1.   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  และมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง […]

โครงการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติมหาราชินี

ขอเรียนเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และบุคลลภายนอก บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติมหาราชินี ๘๐พรรษา

Posted Posted in ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์

คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับสภากาชาดไทยขอเชิญชวนอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและบุคคลภายนอกร่วมถวายความจงรักภักดี บริจาคโลหิตถวายแม่ของแผ่นดิน ในโครงการน้อมจิต บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติมหาราชินี เนื่องในโอกาสทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องโถงล่าง อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ งานประชาสัมพันธ์

ประกาศ..รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 4/2555 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2555

Posted Posted in ทั่วไป, ประกาศ

ประกาศ..รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ /รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกตำแหน่ง-อาจารย์.pdf ครั้งที่ 4/2555 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2555  รายชื่อละกำหนดการสอบดังแนบ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0-2282-9102 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกตำแหน่ง-อาจารย์ http://hrm.offpre.rmutp.ac.th/2554/files_upload/Not_1114.pdf

กำหนดการพิธีไหว้ครูคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555

Posted Posted in ทั่วไป, นักศึกษา, ประชาสัมพันธ์

คณะศิลปศาสตร์กำหนดจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 มิถุนายน 2555 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม งานกิจการนักศึกษา 0-2282-9102

คณะศิลปศาสตร์ ขอเชิญร่วมกิจกรรม “วันสุนทรภู่” ในวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2555 ณ ชั้นล่างอาคารพร้อมมงคล

Posted Posted in ทั่วไป, นักศึกษา, ประชาสัมพันธ์

คณะศิลปศาสตร์ขอเชิญร่วมกิจกรรม “วันสุนทรภู่” ในวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2555 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ชั้นล่างอาคารพร้อมมงคล รายระเอียดกิจกรรมดังต่อไปนี้ เวลา 08.30 น. ลงทะเบียน 09.00 น. พิธีเปิดงานวันสุนทรภู่ 09.30 น. การแสดงลิเก คณะลิเกมะขามป้อม 12.00 น. ประกาศผลการตัดสิน ประกวดคัดลายมือ และแต่กลอนสุภาพ พิธีมอบรางวัล ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0-2282-9102

ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบอร์นมัธ เปิดสอนหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติ

Posted Posted in ทั่วไป, นักศึกษา, ประชาสัมพันธ์, อาจารย์

ด้วย Mr” Richard Gordon ผู้อำนวยการศูนย์ Disaster Management Center มหาวิทยาลัยบอร์นมัธ เปิดสอนหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติ ซึ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้นปี ๒๕๕๕ จำนวน ๒ หลักสูตร (รายละเอียดดังลิ้งค์เอกสารด้านล่าง) คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

ประชาสัมพันธ์ เปิดสอนหลักสูตรการเรียนการสอนทางไกล “Learning Bahasa indonesia Throught Online at BIPA-UT”

Posted Posted in ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์, อาจารย์

หลักสุตรดังกล่าวเปิดสอนทั้งในระดับต้น กลาง สูง และจัดสอนโดยคณาจารย์จาก Universitas Terbuka โดยมีค่าใช้จ่ายเข้าร่วมหลักสูตร ๔๐๐ เหรียญสหรัฐ (รายละเอียดตามลิ้งค์เอกสารด้านล่าง) คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่