ขอเชิญชวนนักศึกษาเยี่ยมชมนิทรรศการ “รถไฟสายความสุข…เศรษฐกิจใหม่จากรางสู่เมือง”

Posted Posted in ทั่วไป, นักศึกษา, ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนนักศึกษาเยี่ยมชมนิทรรศการ “รถไฟสายความสุข…เศรษฐกิจใหม่จากรางสู่เมือง” ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 10.30-21.00 น. (ปิดวันจันทร์) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ีายใดๆ ณ ห้องนิทรรศการ 2 ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 6 ดิ เอ็มโพเรียม ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2664-8448 ต่อ 213,214

กรอกแบบสอบถาม

แจ้งประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการณด้านต่างๆ

Posted Posted in ประชาสัมพันธ์, พนักงานมหาวิทยาลัย, อาจารย์, เจ้าหน้าที่

ด่วนที่สุด  กองบริหารงานบุคคล ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการณด้านต่างๆ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2556  ตามเอกสารบันทึกข้อความ ที่ ศธ 0581.17/519    สามารถกรอกแบบสอบถามโดยคลิกที่ลิงค์  hrm.offpre.rmutp.ac.th หรือที่ แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครออนไลน์ ที่มา : กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร / ฝ่ายบริหารและวางแผน คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร

โครงการ “การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา ปี 56”

Posted Posted in ทั่วไป, นักศึกษา, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์

โครงการ “การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา ปี 56” วันที่ 20-23 พฤษภาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมอาภากรณ์เกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี ทุกคนต้องเข้าร่วมโครงการ หากนักศึกษาผู้ใดไม่เข้าร่วามโครงการตามเกณฑ์ที่กำหนด จะไม่สามารถไปสหกิจศึกษาได้

ขอเชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Show & Share) ผ่านเรื่องเล่า…ประสบการณ์

Posted Posted in การจัดการความรู้ [KM], งานวิจัยและพัฒนา, ทั่วไป, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์, อาจารย์, เจ้าหน้าที่

ขอเชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Show & Share) ผ่านเรื่องเล่า…ประสบการณ์   [สามารคลิกที่รูปทั้ง 2 ช่องเพื่อดาวโหลดไฟล์ได้] ประชาสัมพันธ์โดย : อาจารย์ประยุทธ เทียมสุข หัวหน้างาน KM Post by: นายภูสิต รัตนกานตะดิลก

กองพัฒนานักศึกษาขอเชิญร่วมโหวตของที่ระลึกในงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2555

Posted Posted in ทั่วไป, นักศึกษา, ประชาสัมพันธ์, พนักงานมหาวิทยาลัย

    ขอเชิญชวนว่าที่บัณฑิต ร่วมโหวตของที่ระลึกในงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 เพื่อมอบให้ท่านในงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาลักษณะภาพรวมของมหาวิทยาลัย ในวันที่ 28 – 29 มกราคม 2556 ณ หอประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ รายละเอียดของที่ระลึก

ขอเชิญนักศึกษาร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการบริการและต่อมหาวิทยาลัย

Posted Posted in คำสั่ง, งานวิจัยและพัฒนา, ทั่วไป, นักศึกษา, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์

  กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญนักศึกษาร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการบริการและต่อมหาวิทยาลัย ประจำปี 2555 แบบสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2555 แบบสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริการ ประจำปีการศึกษา 2555   ข้อมูลจากการแสดงความคิดเห็นของท่านจะนำไปประมวลผลเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ รวมทั้งการกำหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลงเพื่อตอบสนองความคิดเห็นของนักศึกษาและสามารถนำไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คลิกที่นี่เพื่อทำแบบประเมิน

ประกาศถึงคณาจารย์ คณะศิลปศาสตร์

Posted Posted in คำสั่ง, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์

ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะศิลปศาสตร์ ขอเชิญคณาจารย์ร่วมประชุมเพื่อรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับ “การจัดทำ มคอ.3-7  ” วิทยากรโดย ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ในวันอังคาร ที่ 30 ตุลาคม 2555  ณ ห้องประชุมอาภากร เวลา 09.00 – 12.00 น. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  0-2282-9102 ต่อ 1109

คณะศิลปศาสตร์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 2 อัตรา

Posted Posted in ทั่วไป, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์

คณะศิลปศาสตร์  ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ของ ฝ่ายวิชาการและวิจัย  จำนวน 2 อัตรา ดังนี้ 1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2. อาจารย์ชาวต่างประเทศ สามารถขอรับ – ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2555 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้าตั้งแต่ 09.00 – 12.00 และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 – 15.30 น.  ณ ห้อง 1106  งานบุคลากร  คณะศิลปศาสตร์ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 ประเภทโควตา (กรณีพิเศษ)

Posted Posted in คำสั่ง, ทั่วไป, นักศึกษา, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์

คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  คณะศิลปศษสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 ประเภทโควตา (กรณีพิเศษ) รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ และแนวทางปฏิบัติ  คลิกที่นี่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  0-2282-9102 ต่อ  1111 (งานทะเบียน)  

กำหนดการซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2554

Posted Posted in คำสั่ง, ทั่วไป, นักศึกษา, บัณฑิต, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์

  กำหนดการซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ประจำการศึกษา ๒๕๕๔ คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  (ซ้อมย่อยคณะ)  ณ ห้องปรินซ์บอลรูม ๒ ชั้น ๑๑ อาคาร ๑ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค ๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. –  รายงานตัว    (บัณทิตแต่งกายด้วยชุดครุยวิทยฐานะเหมือนวันจริง) –  ชำระเงินค่าจัดพิธีซ้อมฯ   (ค่าเข็มวิทยฐานะ / ค่าอาหารว่าง / ค่าอาหารกลางวัน / ค่าสถานที่ / ค่าของที่ระลึก) –  ส่งใบยืนยันการตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของ(สกอ,มทร.พ.)และ แบบสอบถามความของพึงพอใจนายจ้าง –  ตรวจเครื่องแต่งกายบัณฑิต ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. –  คณบดีกล่าวแสดงความยินดีให้แก่ว่าที่บัณฑิต / พิธีเปิดการซ้อมย่อย –  VTR  ขั้นตอนและวิธีการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร […]

คณะศิลปศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 (รอบโควตา)

Posted Posted in ทั่วไป, นักศึกษา, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์

คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 (รอบโควตา) – สมัครผ่านเว็บไซต์  ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 30 กันยายน 2555 – สมัครด้วยตนเอง (สมัครที่คณะ)  ตั้งแต่วันที่ 1 – 10 ตุลาคม 2555 – สอบ วันที่ 12 ตุลาคม 2555  (ข้อเขียน เวลา 08.00- 12.00 น. และ สอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 – 15.00 น. ) – ประกาศผลสอบ วันที่ 22 ตุลาคม 2555 – ขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนนักศึกษาใหม่  วันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2555 – […]

ขอความร่วมมือบุคลากรและนักศึกษากรอกแบบสอบถาม “อัตลักษณ์” และ “เอกลักษณ์”

Posted Posted in คำสั่ง, งานวิจัยและพัฒนา, ทั่วไป, นักศึกษา, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์, สาขาวิชาการท่องเที่ยว, สาขาวิชาการโรงแรม, สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล, อาจารย์

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับ “อัตลักษณ์” และ “เอกลักษณ์” ของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเป็นข้อมูลและรายงานผลการประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2554 นั้น ทางกองนโยบายและแผนจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ บุคลากร และ นักศึกษา ทุกท่าน จัดทำแบบประเมินความถึงพอใจเกี่ยวกับ “อัตลักษณ์” และ “เอกลักษณ์” ของมหาวิทยาลัยฯ ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.rmutp.ac.th/z.app/identity/

กำหนดจัดฝึกอบรมทรัพย์สินทางปัญญาประจำปี 2555

Posted Posted in ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กำหนดจัดฝึกอบรมทรัพย์สินทางปัญญาประจำปี 2555  ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และมีหลักสูตรการฝึกอบรม 4 หัวข้อ ดังนี้ หลักสูตร “the JPO/IPR Training Course for IP Trainers” กำหนดฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน -13 กรกฎาคม 2555 หลักสูตร “the JPO/IPR Training Course for Advanced IP Protection Practitioners” กำหนดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 9-27 กรกฎาคม 2555 หลักสูตร “the JPO/IPR Training Course for Patent Experts” กำหนดฝึกอบรม ระหว่างวันที่27 สิงหาคม-14 มิถุนายน 2555 หลักสูตร “the […]

เตรียมความพร้อมในการเขียนโครงร่างงานวิจัย เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการทำวิจัย งบประมาณเงินรายจ่าย ปีงบประมาณ 2557

Posted Posted in คำสั่ง, งานวิจัยและพัฒนา, ทั่วไป, นักศึกษา, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์

เรียนอาจารย์คณะศิลปศาสตร์ทุกท่าน ตามที่งานวิจัยฯ ได้แจ้งให้อาจารย์ทุกท่านเตรียมความพร้อมในการเขียนโครงร่างงานวิจัย เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการทำวิจัย งบประมาณเงินรายจ่าย ปีงบประมาณ  2557  ไปแล้วนั้น ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา(สวพ) ได้แจ้งกำหนดการส่่งข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างเป็นทางการ (เอกสารแนบ pdf) งานวิจัยฯ คณะศิลปศาสตร์ ขอแจ้งแนวทางในการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ดังนี้ 1.  ให้อาจารย์เขียนข้อเสนอโครงการวิจัย งบรายจ่าย ปีงบประมาณ 2557 ตามแบบฟอร์ม (เอกสารแนบ word) และจัดส่งมาที่งานวิจัยฯ  ภายในวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2555 เพื่อที่งานวิจัยจะได้รวบรวมและจัดส่ง สวพ ได้ทันตามกำหนดเวลา  (สวพ ไม่รับงานวิจัยที่ส่งล่าช้า) สำหรับอาจารย์ท่านใดที่ต้องการให้งานวิจัยฯ ช่วยกลั่นกรองเบื้องต้นสามารถส่งข้อเสนอโครงการ มาที่งานวิจัยฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยงานวิจัยจะจัดหาอาจารย์ที่มีประสบการณ์การทำวิจัยมา ช่วยอ่านงานวิจัยของท่าน 2.  สวพ  ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อเตรียมความพร้อมในการเขียนข้อเสนอ โครงการวิจัย งบรายจ่ายปี 2557  โดยมีผู้เชี่ยวชาญจาก วช มาเป็นผู้ให้คำแนะนำ/ชี้แนะ  ระหว่าง วันเสาร์ที่ 18 – วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม […]

ขอเชิญคณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “เทคนิคการเขียนรายงานการวิจัย” และ “การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์”

Posted Posted in งานวิจัยและพัฒนา, ประชาสัมพันธ์, อาจารย์

ขอเชิญคณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ    หัวข้อ “เทคนิคการเขียนรายงานการวิจัย”    และ “การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์”  ระหว่างวันที่ 30 ก.ค.- 1 ส.ค. 2555  ณ ห้องประชุมอาภากร  วิทยากรโดย  รศ.ดร. มนตรี  แย้มกสิกร ในการนี้งานวิจัยฯ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการการอบรมดังกล่าว เนื่องจากวิทยากรติดภาระกิจด่วน และในวันดังกล่าว คณะฯ จะรับการตรวจการประกันคุณภาพจากบุคคลภายนอก   งานวิจัยจึงขอแจ้งกำหนดการอบรมดังกล่าวดังต่อไปนี้ 1.  โครงการ “การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์”  จะจัดใน วันอังคารที่ 14 -วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2555  (รับจำนวน 25 คน) 2.  โครงการ “เทคนิคการเขียนรายงานการวิจัย”  จะจัดในวันศุกร์ ที่ 17 สิงหาคม 2555 (รับจำนวน 40 คน) อาจารย์ ท่านใดสนใจกรุณาแจ้งรายชื่อที่งานวิจัยฯ (โทรศัพท์/email/วาจา) เพื่อสำรองที่นั่ง ภายในวันศุกร์ที่  4  สิงหาคม  2555  หมายเลขโทรศัพท์ 0-2282-9102 ต่อ 1231  

งานศิิลปวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์ ขอเชิญร่วมงาน “สืบสานวันภาษาไทย”

Posted Posted in ทั่วไป, นักศึกษา, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์

งานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ขอเชิญร่วมงาน “สืบสานวันภาษาไทย” กำหนดการ “โครงการสืบสานวันภาษาไทย”คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวันที่ ๒๕ และ ๒๗ กรกฎาคม  ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมอาภากร และ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ …………………………………………………………. วันพุธที่  ๒๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๕ ( ห้องประชุมอาภากร อาคาร1 คณะศิลปศาสตร์ ) ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐      น.       ลงทะเบียน ประกวดการขับร้องเพลง ( รอบคัดเลือก ) ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐      น.       ประกวดการขับร้องเพลงไทยสากล ( ชาย/หญิง ) ๑๒.๓๐           น.       ประกาศผลผู้ผ่านการประกวดรอบคัดเลือก ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐      น.       พักรับประทานอาหารกลางวัน ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐      […]

ข่าวสารจากงานวิจัยและพัฒนา เดือนกรกฏาคม 2555

Posted Posted in ทั่วไป, นักศึกษา, ประชาสัมพันธ์, อาจารย์

การฝึกอบรมด้านงานวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  จัดอบรมด้านการวิจัย  ในวันพฤหัสบดี  ที่  19  กรกฎาคม  2555     ณ ห้องประชุมสัจจา 1   ตึกสำนักงานอธิการบดี  2    มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์   (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)     วิทยากร คือ  รศ.ดร.พานิตชนัต  ศิริพานิช   คณะสถิติประยุกต์    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำนวน   2   เรื่องคือ เรื่อง  “ การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมสำหรับงานวิจัย   เวลา  09.00 – 16.00 น. เรื่อง   “ การออกแบบสอบถามสำหรับงานวิจัย”  เวลา  13.00 – 16.00 น. อาจารย์ท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมดังกล่าว  กรุณาแจ้งรายชื่อมาที่งานวิจัยฯ (โทรศัพท์/email/วาจา)  ภายในวันศุกร์ ที่  13  กรกฎาคม  2555  เพื่อที่งานวิจัยฯ  จะได้รวบรวมชื่อและแจ้งไปยังหน่วยงานที่จัดต่อไป   ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน 1.   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  และมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง […]

รายชื่อนักศึกษาดีเด่นที่ได้รับเกียรติบัตร เนื่องในพิธีไหว้ครูคณะศิลปศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2555

Posted Posted in นักศึกษา, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์

รายชื่อนักศึกษาดีเด่นที่ได้รับเกียรติบัตร เนื่องในพิธีไหว้ครูคณะศิลปศาสตร์ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ โดยแยกเป็นประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ผลการประกวดคัดลายมือและการแต่งกลอนสุภาพ เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2555

Posted Posted in นักศึกษา, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์

งานศิลปวัฒนธรรมร่วมกับกลุ่มวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมการประกวดคัดลายมือและการแต่งกลอนสุภาพ  เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2555  เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา ซึ่งมีนักศึกษาสนใจเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดคัดลายมือและแต่งกลอนสุภาพจำนวนมาก โดยผลการประกวดมีดังต่อไปนี้

โครงการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติมหาราชินี

ขอเรียนเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และบุคลลภายนอก บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติมหาราชินี ๘๐พรรษา

Posted Posted in ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์

คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับสภากาชาดไทยขอเชิญชวนอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและบุคคลภายนอกร่วมถวายความจงรักภักดี บริจาคโลหิตถวายแม่ของแผ่นดิน ในโครงการน้อมจิต บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติมหาราชินี เนื่องในโอกาสทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องโถงล่าง อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ งานประชาสัมพันธ์

กำหนดการพิธีไหว้ครูคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555

Posted Posted in ทั่วไป, นักศึกษา, ประชาสัมพันธ์

คณะศิลปศาสตร์กำหนดจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 มิถุนายน 2555 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม งานกิจการนักศึกษา 0-2282-9102

คณะศิลปศาสตร์ ขอเชิญร่วมกิจกรรม “วันสุนทรภู่” ในวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2555 ณ ชั้นล่างอาคารพร้อมมงคล

Posted Posted in ทั่วไป, นักศึกษา, ประชาสัมพันธ์

คณะศิลปศาสตร์ขอเชิญร่วมกิจกรรม “วันสุนทรภู่” ในวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2555 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ชั้นล่างอาคารพร้อมมงคล รายระเอียดกิจกรรมดังต่อไปนี้ เวลา 08.30 น. ลงทะเบียน 09.00 น. พิธีเปิดงานวันสุนทรภู่ 09.30 น. การแสดงลิเก คณะลิเกมะขามป้อม 12.00 น. ประกาศผลการตัดสิน ประกวดคัดลายมือ และแต่กลอนสุภาพ พิธีมอบรางวัล ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0-2282-9102

ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบอร์นมัธ เปิดสอนหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติ

Posted Posted in ทั่วไป, นักศึกษา, ประชาสัมพันธ์, อาจารย์

ด้วย Mr” Richard Gordon ผู้อำนวยการศูนย์ Disaster Management Center มหาวิทยาลัยบอร์นมัธ เปิดสอนหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติ ซึ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้นปี ๒๕๕๕ จำนวน ๒ หลักสูตร (รายละเอียดดังลิ้งค์เอกสารด้านล่าง) คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

ประชาสัมพันธ์ เปิดสอนหลักสูตรการเรียนการสอนทางไกล “Learning Bahasa indonesia Throught Online at BIPA-UT”

Posted Posted in ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์, อาจารย์

หลักสุตรดังกล่าวเปิดสอนทั้งในระดับต้น กลาง สูง และจัดสอนโดยคณาจารย์จาก Universitas Terbuka โดยมีค่าใช้จ่ายเข้าร่วมหลักสูตร ๔๐๐ เหรียญสหรัฐ (รายละเอียดตามลิ้งค์เอกสารด้านล่าง) คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่