ประชาสัมพันธ์จากงานสวัสดิการและสุขภาพพลานามัย คณาจารย์และนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ สามารถรับคูปองส่วนลด 25% โรงพยาบาลมิชชั่น

Posted Posted in งานสวัสดิการและสุขภาพพลานามัย, งานสื่อสารองค์กร, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์, ฝ่ายกิจการนักศึกษา

ม.ราชมงคลพระนคร แสดงศักยภาพด้านนาฏศิลป์ไทยและดนตรี …จับมือ สกอ. ส่งนักศึกษา “ไทย-จีน-ภูฏาน” ร่วมจัดกิจกรรมและการแสดงในงาน “การศึกษาสร้างชาติ ตลาดคลองผดุงฯ สร้างสุข” พุ่งเป้า “สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม”

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์

กำหนดการกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและงานราชมงคลพระนครนัดพบผู้ประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2558

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, ทั่วไป, นักศึกษา, ประชาสัมพันธ์, ฝ่ายกิจการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยท้าฝัน ตอนที่ 10 มัคคุเทศก์น้อยแห่งพระนครทราเวล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์, สาขาวิชาการท่องเที่ยว

สาขาวิชาการท่องเที่ยว จัดโครงการส่งเสริมและปฏิบัติการนำเที่ยวตามเส้นทางบังคับกรมการท่องเที่ยว เส้นทางภาคใต้ฝั่งอันดามัน ระหว่างวันที่ 23-27 มี.ค. 59 ณ จังหวัดสตูล ตรัง กระบี่ ภูเก็ต และสุราษฎร์ธานี

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์, สาขาวิชาการท่องเที่ยว

หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการต่างประเทศ

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, ทั่วไป, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์, ฝ่ายวางแผน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร แจ้งเวียนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการต่างประเทศ สามารถ Download หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือข้อมูลที่ http://ppd.offpre.rmutp.ac.th/

สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ นำนักศึกษาโครงการความร่วมมือทางการศึกษากับประเทศจีน ที่เรียนวิชาคติชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ร่วมทำบุญตักบาตรหน้าวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์, สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์

ด่วน !!! ขยายเวลารับสมัครโครงการเพชรราชมงคลพระนครรุ่นที่ 12 ถึงวันที่ 11 เมษายน 2559

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, ทั่วไป, ฝ่ายกิจการนักศึกษา

ด่วน !!!  ขยายเวลารับสมัครโครงการเพชรราชมงคลพระนครรุ่นที่ 12  ถึงวันที่ 11 เมษายน 2559 กองพัฒนานักศึกษา มทร.พระนคร ขอเชิญชวนน้องๆ เข้าร่วมโครงการเพชรราชมงคลพระนคร รุ่นที่ 12 สำหรับน้องนักศึกษาที่อยากจะเข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร” รุ่นที่ 12 เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านวิชาการ นันทนาการ การบำเพ็ญประโยชน์ การรักษาสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โดยนักศึกษาสามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา ชั้น 2 ตึกบ่อปลา โดยมีคุณสมบัติดังนี้ – เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ศึกษาอยู่ในระดับ ชั้นปีที่ 1 – 2 (ปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี) และ ชั้นปีที่ 1 – 3 (ปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปี) ทั้งนี้รวมถึงหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่องด้วย – คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 – ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่น […]

หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสือสารสากล นำ นศ.ของสาขาวิชาฯ เข้าร่วมกิจกรรม “มทร.พระนคร สนองพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 3 วิถีเศรษฐกิจพอเพียงด้านสมุนไพรไทย”

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

นักศึกษาจีน สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ประหยัดน้ำ ต้านภัยแล้ง”

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์, สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์