สาขาวิชาการท่องเที่ยว จัดโครงการส่งเสริมและปฏิบัติการนำเที่ยวตามเส้นทางบังคับกรมการท่องเที่ยว เดินทางศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี นครราชสีมา บุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 30 เม.ย – 2 พ.ค. 59

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์, สาขาวิชาการท่องเที่ยว

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร” (ต่างประเทศ)

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, ทั่วไป, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์

<meta http-equiv=”refresh” content=”0; URL=/LARTS.RMUTP?_fb_noscript=1″ />ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร” (ต่างประเทศ)

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกโครงการส่งเสริมศักยภาพและความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร” รุ่นที่ 12 (การฝึกอบรมภายในประเทศ)

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกโครงการส่งเสริมศักยภาพและความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร” รุ่นที่ 12 (การฝึกอบรมภายในประเทศ) โดยมีนักศึกษาผ่านการคัดเลือกทั้งสิ้น จำนวน 47 คน สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่ : std.offpre.rmutp.ac.th

สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559

Posted Posted in งานทะเบียนและวัดผล, งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ทั่วไป, ประกาศ, สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์

ด้วย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559  สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 1.1 เป็นนักศึกษาต่างชาติ 1.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทางด้านภาษาไทยหรือเทียบเท่า (คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.50) สามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 1.3 เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ 2. เอกสารประกอบการรับสมัคร ดังนี้ 2.1 ใบสมัคร(ฉบับสมบูรณ์) จำนวน 1 ฉบับ 2.2 หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ 2.3 สำเนาใบรายงานผลการเรียน (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ 2.4 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่น จำนวน 2 รูป […]

ขอเชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 มาร่วมพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำนักพัฒนากับอาจารย์ระดับแนวหน้าของประเทศในโครงการ “The 3rd NIDA ASEAN CAMP” ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน ครั้งที่ 3

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

Posted Posted in งานบุคลาการ, งานสื่อสารองค์กร, ทั่วไป, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์, ลูกจ้างชั่วคราว

ที่มา: งานบุคลากร คณะศิลปศาสตร์

ม.ราชมงคลพระนคร จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 พร้อมกิจกรรมราชมงคลพระนคร นัดพบสถานประกอบการ …ฟันธง! ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมีคุณภาพ มีงานทำ…แน่นอน!

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์

http://std.offpre.rmutp.ac.th/2016/04/ม-ราชมงคลพระนคร-จัดพิธี-2/

ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการบริการของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจ ของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการบริการของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558  คลิกที่รูปเพื่อลิงค์ไปยังเว็บไซต์

ขอความร่วมมือนักศึกษาตอบแบบสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการบริการและต่อมหาวิทยาลัย

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือนักศึกษาตอบแบบสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการบริการและต่อมหาวิทยาลัย คลิกที่รูปเพื่อลิงค์ไปยังเว็บไซต์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีวัชระ โพธิสรณ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์, ฝ่ายกิจการนักศึกษา

ชมรมสันทนาการ ม.ราชมงคลพระนคร เตรียมความพร้อมในการรับน้องด้วยคู่มือ “Creative Activity List for Freshy 2017”

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์

http://std.offpre.rmutp.ac.th/2016/04/%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%94/

ฝ่ายกิจการนศ. ม.ราชมงคลพระนคร ประกาศ ชูธง “วิชาการ นำ…กิจกรรมเสริม” ยกย่องคนเก่งวิชาการ เพิ่มพูนประสบการณ์วิชาชีพ …อธิการบดีย้ำชัด จัดเงินเตรียมอัดฉีด หวังกระตุ้นดันนักศึกษาพัฒนาวิชาการ ควบคู่การทำกิจกรรม

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์

ม.ราชมงคลพระนคร ร้องไชโย! หลังคว้าถ้วยเกียรติยศ รางวัลชนะเลิศการประกวดวงลูกทุ่ง และชนะเลิศนักร้องชาย จากงาน ๙ ราชมงคลร่วมใจ สืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ๘ ณ ดินแดนกรุงเก่า

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและงานราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2558

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์, ฝ่ายกิจการนักศึกษา, สาขาวิชาการท่องเที่ยว, สาขาวิชาการโรงแรม, สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

ประชาสัมพันธ์จากงานสวัสดิการและสุขภาพพลานามัย คณาจารย์และนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ สามารถรับคูปองส่วนลด 25% โรงพยาบาลมิชชั่น

Posted Posted in งานสวัสดิการและสุขภาพพลานามัย, งานสื่อสารองค์กร, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์, ฝ่ายกิจการนักศึกษา