ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙

Posted Posted in งานบุคลาการ, งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์, ลูกจ้างชั่วคราว

ที่มา: งานบุคลากร คณะศิลปศาสตร์

สาขาวิชาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร จัดโครงการ “การยกระดับพัฒนาคุณภาพชุมชนโดยยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง : การอบรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพด้านบริการ” นำโดยอาจารย์พัลลพ หามะลิ หัวหน้าสาขาวิชาการโรงแรม พร้อมด้วยคณาจารย์ในสาขาฯ

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์, สาขาวิชาการโรงแรม

น.ส.ธิติมา แต่งพลกรัง นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการท่องเที่ยว แนะนำประวัติเรือนหมอพรแก่นายเกียรติกมล ล่าทา (ตุ้ย AF) ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์

อาจารย์ประดิษฐ์ พยุงวงศ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมบันทึกเทปรายการ “ชีวิตดี๊ดี” พร้อมกับตุ้ย AF 3 พาย้อนอดีต กราบสักการะเสด็จเตี่ย และพาชมเรือนหมอพร”

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์

 

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โครงการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสากล หลักสูตร Google Appliction สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์, ฝ่ายวิชาการและวิจัย

นศ.ราชมงคลพระนคร คว้ารางวัลความประพฤติดี

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์

ซึ่งเข้ารับรางวัลกับฯพณฯ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี ณ หอประชุมพระชินวงศ์สภา วัดพิชยฐาติการาม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

นายพรเทพ กำเหนิดพรต หนึ่งในผู้ได้รับรางวัลกล่าวว่า “ผมจะใช้เวลาว่างจากการเรียนเข้าวัดและตามพระบิณฑบาต เพราะช่วยทำให้จิตใจสงบ นอกจากนี้ผมยังชอบนำคำสอนดีๆ ที่ได้จากหลวงพ่อมาปฏิบัติ เผยแพร่ไปยังกลุ่มเพื่อนที่สนิทอีกด้วย การได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัลนี้จึงทำให้รู้สึกภูมิใจมาก ผมจะรักษาความดีและเผยแพร่ศีลธรรมอย่างสม่ำเสมอ”

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดเรียงความนักศึกษาที่มีคุณความดีด้านคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม (ระดับชาติ) ประจำปีการศึกษา 2559

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, ทั่วไป

คณะศิลปศาสตร์ จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาประกันคุณภาพทางการศึกษา”

Posted Posted in งานประกันคุณภาพการศึกษา, งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ทั่วไป, ฝ่ายวิชาการและวิจัย

 

ขอเชิญชวนประดับธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยเชิญชวนพี่น้องประชาชน ประดับธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติล้นเกล้าฯ ทั้ง 2 พระองค์ดวงใจไทยทั้งชาติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี วันที่ 9 มิถุนายน 2559 และในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ วันที่ 12 สิงหาคม 2559 ณ หน้าบ้านเรือนเคหสถาน ที่ทำงาน ศาสนสถาน สถานศึกษา ฯลฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป