วิสัยทัศน์ และนโยบาย ของคณบดี

วิสัยทัศน์ และนโยบาย ของคณบดี
วิสัยทัศน์ และนโยบาย ของคณบดี

๑.  แถลงนโยบายวิสัยทัศน์ การประชุมคณาจารย์ ครั้งที่ ๑  เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมอาภากรณ์ คณะศิลปศาสตร์

๒.  เอกสาร นโยบาย วิสัยทัศน์ ประกอบประชุม

๓.  นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร [Development Policy of Rajamangala University of Technology Phra Nakhon] โดย รองศาสตราจารย์ สุภัทรา โกไศยกานนท์1*