บุคลากรสายวิชาการ – สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์

อาจารย์วิไลลักษณ์  ตางาม

อาจารย์วิไลลักษณ์ ตางาม
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์

Mrs. Wilailuk Ta-ngam
Assistant Dean for Administration
Head of Applied Thai Language Department

ผศ. ดร. อำนาจ เอี่ยมสำอางค์  คณบดีคณะศิลปศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์. ดร. อำนาจ เอี่ยมสำอางค์
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์

Assistant Professor Dr. AMNAT IAMSUMANG
Dean Faculty of Liberal ArtsCouncil Affairs
Lecturer in Applied Thai Language

ผศ.ยุทธภูมิ  สุวรรณเวช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธภูมิ สุวรรณเวช
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์

Assistant Professor Yutthapoom Suwannavej
Associate Dean for Academic and Research Affairs

Lecturer in Applied Thai Language

ผศ.อุบลศรี  อุบลสวัสดิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุบลศรี  อุบลสวัสดิ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์

Assistant Professor Ubonsri  Ubonsawat
Lecturer in Applied Thai Language

Mr. Dang Weiyun

Mr. Dang  Weiyun
Lecturer in Applied Thai Language

อ.ผการัตน์  ใยทอง

อาาจารย์ ผการัตน์  ใยทอง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์

Miss. Pakarat  Yaithong
Lecturer in Applied Thai Language

อาจารย์รติรัตน์ กุญแจทอง

อาาจารย์ รติรัตน์  กุญแจทอง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์

Miss. Ratirat  Kunjaetong
Lecturer in Applied Thai Language