บุคลากรสายวิชาการ – สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

อาจารย์สิริพร  ป้องกงลาด

อาจารย์สิริพร  ป้องกงลาด
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

Miss. SIRIPORN  PONGKONGLAD
Head of English for international communication Department

ผศ. ว่าที่ รต. วัชระ  โพธิสรณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร้อยตรี วัชระ  โพธิสรณ์
ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

Assistant Professor that at Acting Sub Lt. Watchara  Phothisorn
Director of International Affairs Division
Lecturer in English for International Communication

ดร. สุวรรณา  กล่อมจิตร์

ดร. สุวรรณา  เข็มแดง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

Dr. Suwanna  Kemdang
Lecturer in English for International Communication

ดร. อรุณี  อรุณเรือง

ดร. อรุณี  อรุณเรือง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

Dr. Arunee  Arunreung
Lecturer in English for International Communication

อ.จักรชัย  ยิ้มงาม

อาจารย์ จักรชัย  ยิ้มงาม
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

Mr. JAKCHAI  YIMNGAM
Lecturer in English for International Communication

ผศ.ภาวิณี  อุ่นวัฒนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาวิณี อุ่นวัฒนา
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

Assistant Professor Pawinee  Ounwattana
Lecturer in English for International Communication

อ.เจนตา แก้วลาย

อาจารย์ เจนตา  แก้วลาย
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

Miss. Jentaa  Kaewlai
Lecturer in English for International Communication

อ. อารีรัตน์  บริบูรณ์

อาจารย์ อารีรัตน์  บริบูรณ์
ผู้ช่วยคณบดี คณะศิลปศาสตร์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

Miss. Areerat  Borriboon
Assistant Dean
Lecturer in English for International Communication

Mr.Gary edward Gray

Mr. Gary Edward Gray
Lecturer in English for International Communication

อ.นิสิต  คำพิกุล

อาจารย์ อ.นิสิต  คำพิกุล
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
(ลาศึกษาต่อ)

อ.วัชรพงษ์  สูงปานเขา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัชรพงษ์  สูงปานเขา
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
(ลาศึกษาต่อ)

Assistant Professor Watcharaphong  Soongpankhao
Lecturer in English for International Communication