บุคลากรสายวิชาการ – สาขาวิชาการท่องเที่ยว

อาจารย์พัดยศ  เพชรวงษ์

อาจารย์พัดยศ  เพชรวงษ์
หัวหน้าสาขาวิชาการท่องเที่ยว

Mr. PATYOS  PHETWONG
Head of Tourism Department

ดร.นนท์ณพร  กิติศรีปัญญา

ดร. นนท์ณพร กิติศรีปัญญา
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว

Dr. Nonnaporn Kitisripanya
Lecturer in Tourism Department

อาจารย์ ดร. ชัยวุฒิ ชัยฤกษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ดร.ชัยวุฒิ ชัยฤกษ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว

Dr. CHAIWUT CHAIRERK
Assistant Dean for Student Affairs
Lecturer in Tourism Department

ดร. นิตินันท์  ศรีสุวรรณ

ดร. นิตินันท์  ศรีสุวรรณ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว
รองผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา

Dr. Nitinan  Srisuwan
Lecturer in Tourism Department
Deputy Director Research and Development Institute

อ.ญาณาธร เธียรถาวร

อาจารย์ ญาณาธร เธียรถาวร
หัวหน้างานสื่อสารองค์กร
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว

Mr. Yanatorn  Teanthaworn
Head of Corporate Communications
Lecturer in Tourism Department

อ.ภัทรมุข  พงษธา

อาจารย์ ภัทรมุข  พงษธา
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว

Miss. Pattaramook  Pongsata
Lecturer in Tourism Department

อ.ใบเฟิร์น  วงษ์บัวงาม

อาจารย์ ใบเฟิร์น วงษ์บัวงาม
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว

อ.ปภาดา  สืบพลาย

อาจารย์ ปภาดา  สืบพลาย
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว
(ลาศึกษาต่อ)

อ.ศิริรัตน์  ขานทอง

อาจารย์ ศิริรัตน์  ขานทอง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว
(ลาศึกษาต่อ)