งานพัสดุงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาทั่วไปประกาศ

คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน ๒๙ รายการ ครั้งที่ ๒

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน ๒๙ รายการ ครั้งที่ ๒  ดังรายละเอียดด้านล่างนี้

ประกาศสอบราคาฯ / จัดซื้อ-จัดจ้าง / ขายทอดตลาด