งานสื่อสารองค์กรทั่วไปประชาสัมพันธ์

ผศ. ว่าที่ร้อยตรี วัชระ โพธิสรณ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี