งานทะเบียนและวัดผลงานสื่อสารองค์กรทั่วไปประกาศ

ประกาศจากงานทะเบียนและประมวลผล คณะศิลปศาสตร์ นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2558

ประกาศจากงานทะเบียนและประมวลผล คณะศิลปศาสตร์ นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2558 ให้ดำเนินการดังนี้
1. ให้นักศึกษาดำเนินการแจ้งสำเร็จการศึกษาผ่านระบบทะเบียน http://reg.rmutp.ac.th
2. พิมพ์ใบแจ้งสำเร็จการศึกษา ส่งที่งานทะเบียนฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 13 ม.ค.59 – 10 ก.พ. 59
** หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดนักศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป**

ที่มา: งานทะเบียนและประมวล คณะศิลปศาสตร์