งานสื่อสารองค์กรทั่วไปประชาสัมพันธ์สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล เข้ารับโล่เกียรติคุณการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (การสอนออกอากาศการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม)