งานสื่อสารองค์กรทั่วไปประชาสัมพันธ์สาขาวิชาการท่องเที่ยวสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

กิจกรรมนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวเป็นภาษาอังกฤษ “TOURIST’S DESTINATION PRESENTATION”