งานสื่อสารองค์กรทั่วไปประชาสัมพันธ์

คณะศิลปศาสตร์เชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่าและบุคคลทั่วไป ร่วมสนับสนุนเสื้อเพื่อทุนน้อง กองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร