งานสื่อสารองค์กรทั่วไปนักศึกษาประชาสัมพันธ์สาขาวิชาการท่องเที่ยวสาขาวิชาการโรงแรมสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์

โครงการจัดสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (TOEIC)

โครงการจัดสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (TOEIC)