ทั่วไป

การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ประชาสัมพันธ์ จากกองกลาง
ขอเรียนเชิญคณาจารย์และบุคคลากร ที่สนใจเข้าร่วมฟังการแสดงวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนการบริหารจัดการและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2556 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม D – Hall