งานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาประกาศประชาสัมพันธ์

ประกาศ!!! สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนงดให้บริการการขอเอกสารการศึกษาที่ห้อง One Stop Service

ประกาศ!!!

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนงดให้บริการการขอเอกสารการศึกษาที่ห้อง One Stop Service โดยให้นักศึกษาขอเอกสารการศึกษาผ่านระบบคำร้องออนไลน์ในระบบบริการการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 8 มกราคม 2564

เข้าสู่ระบบบริการการศึกษา ได้ที่
http://reg.rmutp.ac.th/

ขั้นตอนการขอเอกสารการศึกษาผ่านระบบคำร้องออนไลน์
http://regis.rmutp.ac.th/upload/onlineFormREGRMUTP.pdf