กิจกรรมงานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาประชาสัมพันธ์

คณบดีคณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มทร.พระนคร พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการหลักสูตร

เข้าร่วมประชุมการวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจบริการนวัตกรรมยั่งยืน (หลักสูตรใหม่ สหวิทยาการ พ.ศ.2565)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ เอี่ยมสำอางค์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มทร.พระนคร...

โพสต์โดย คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร เมื่อ วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2020