กิจกรรมงานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาประชาสัมพันธ์สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

กำหนดการการจัดงานโครงการส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในงานเทศกาลคริสต์มาส ❄️ Engcomm X’mas Party 2020 🎄 [💢เลื่อนการจัดงานไม่มีกำหนด💢]

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
กำหนดการการจัดงานโครงการส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในงานเทศกาลคริสต์มาส
ในวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 11.00-14.00 น.
ณ บริเวณโถงอาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประเพณีและวัฒนธรรมในวันคริสต์มาส มีความมั่นใจและกล้าแสดงออกในกิจกรรมอย่างเหมาะสมและเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร

นักศึกษาสามารถเข้าร่วมกิจกรรม ดังต่อไปนี้
1. การประกวดตกแต่งต้นคริสต์มาสรีไซเคิล Recycled Christmas Tree Decoration Contest
2. ประกวดการแต่งกายและเดินแฟชั่นโชว์ Recycled Christmas Costume Contest
3. การประกวดร้องเพลง Christmas Singing Contest 2020
4. การแสดงจากนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

หมายเหตุ: นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ transcript กิจกรรม 3 ชั่วโมง