งานทะเบียนและวัดผลงานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาประกาศฝ่ายวิชาการและวิจัย

ประกาศจาก งานทะเบียนและวัดผล

แจ้งรายชื่อนักศึกษา
การสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563  รอบที่ 2

larts-rmutp_PostNo21974_แจ้งวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา_ป-ตรี

Download