งานทะเบียนและวัดผลงานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาประกาศฝ่ายวิชาการและวิจัย

ประกาศจากงานทะเบียนและวัดผล

แจ้งการสอบวัดความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี ก่อนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งการสอบวัดความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี ก่อนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563

ในการนี้ งานทะเบียน ฝ่ายวิชาการและวิจัย  จึงขอความอนุเคราะห์หัวหน้าสาขาวิชา และอาจารย์ที่ปรึกษาแจ้งวันสอบแก่นักศึกษา โดยสอบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ tms.rmutp.ac.th  ภายในวันที่ 12 - 18 ตุลาคม 2563

larts-rmutp_PostNo21488_แจ้งการสอบวัดความรู้ICT

Download