งานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาประกาศ

ประกาศ จาก งานวิชาทหาร ฝ่ายกิจการนักศึกษา

นักศึกษาที่ต้องการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ (เกณฑ์ทหาร) ให้ส่งเอกสารผ่อนผัน

ประกาศ จาก งานวิชาทหาร ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ขอให้นักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) ที่ต้องการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ (เกณฑ์ทหาร) ให้ส่งเอกสารผ่อนผันได้ตั้งแต่วันนี้ - 25 ตุลาคม 2563 ที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร
ขอให้นักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) ที่ต้องการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ (เกณฑ์ทหาร) ให้ส่งเอกสารผ่อนผันได้ตั้งแต่วันนี้ - 25 ตุลาคม 2563 ที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  โทร. 0 2665 3777 ต่อ 8325