งานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาประกาศ

ขอความร่วมมือจากบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มทร.พระนครประจำปีการศึกษา 2562

ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงาน