งานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาประกาศ

ประกาศด่วน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

"งด" เข้าพื้นที่ของคณะศิลปศาสตร์ ในวันที่ 19-20 กันยายน 2563