งานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาทั่วไปประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ จาก กองพัฒนานักศึกษา

โครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ในหัวข้อ หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย-จีน “เล่า…ท่อง…ร้อง” ดี มีรางวัล