กิจกรรมงานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) วิพากษ์หลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว (หลักสูตรต่อเนื่อง)” หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564