กิจกรรมงานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

จัดโครงการพัฒนาทักษะความรู้ด้านงานโรงแรม เส้นทางที่ 1 กรุงเทพฯ ณ The Athenee Hotel, A Luxury Collection Hotel, Bangkok