งานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาทั่วไปประชาสัมพันธ์

ปฐมนิเทศนักศึกษา (สำหรับนักศึกษาชั้นปี 2 ขึ้น) ที่ต้องซ่อมเสริมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา