งานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาทั่วไปประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์…หลักสูตรระยะสั้น!

ศิลปศาสตร์ วังนางเลิ้ง จัดบริการวิชาการ เปิดอบรม 5 หลักสูตร พิเศษ! 2 รุ่น ในเดือนกันยายนถึงธันวาคม 63 นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์...หลักสูตรระยะสั้น! ศิลปศาสตร์ วังนางเลิ้ง จัดบริการวิชาการ เปิดอบรม 5 หลักสูตร พิเศษ! 2 รุ่น ในเดือนกันยายนถึงธันวาคม 63

ผศ.ดร.อำนาจ เอี่ยมสำอางค์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ วังนางเลิ้ง มทร.พระนคร เปิดเผยว่า “คณะศิลปศาสตร์ มีความพร้อมและมีคณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในการฝึกอบรมที่เน้นความเป็นเลิศให้แก่ผู้เรียน ภูมิใจเสนอ 5 หลักสูตร ระยะสั้นสำหรับประชาชน นักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้น ดังนี้...

         หลักสูตรที่ 1  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ : Engish for Business Communication
พัฒนาศักยภาพทางภาษาอังกฤษทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในบริบทที่เป็นสากล เน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน โดย...อ.ลดาพร สระกาง , อ.เจนตา แก้วลาย (30 ชั่วโมง : 3,500 บาท)

         หลักสูตรที่ 2  เตรียมสอบ TOEIC : TOEIC Preparation
หลักสูตรที่มีเนื้อหาครบทั้งการฟังและการอ่าน ปูพื้นฐานไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ สอนสด เรียนกลุ่มเล็กกับอาจารย์ที่มีประสบการณ์ โดย...ผศ.ภาวิณี อุ่นวัฒนา , อ.อารีรัตน์ บริบูรณ์ (30 ชั่วโมง : 3,500 บาท)

         หลักสูตรที่ 3  สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน : English Conversation in Daily Life
เรียนและฝึกสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันให้มั่นใจ เพื่อเป็นพื้นฐานในการสนทนาขั้นสูงกับทีมอาจารย์ชาวไทยและชาวอเมริกันเจ้าของภาษา ในบรรยากาศการเรียนที่เป็นกันเอง โดย...ดร.สุวรรณา เข็มแดง , Mr.Gary Gray (30 ชั่วโมง : 3,500 บาท)

         หลักสูตรที่ 4  ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานนวดและสปาเพื่อสุขภาพ : English for Spa & Massage Therapist
เรียนและฝึกทักษะภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานนวดและสปาเพื่อสุขภาพ ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน เน้นการสื่อสารกับลูกค้าชาวต่างชาติ สามารถนำไปใช้ในการทำงานได้จริง เตรียมความพร้อมด้านภาษาสำหรับพนักงานนวด & สปาที่ต้องการทำงานในประเทศและต่างประเทศ โดย...อ.วารีรัตน์ ทิพวารี (30 ชั่วโมง : 3,500 บาท)

         หลักสูตรที่ 5  วิชาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน
หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนและผลิตผลทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ เนื้อหาเกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยียกระดับเศรษฐกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน และขับเคลื่อน SMEs สู่สากล
( เรียนวันศุกร์ 6 ชม. : 500 บาท) (รุ่น 1 เต็มแล้ว รุ่น 2 เรียน ศ.13 พ.ย. 2563)
โดย..ผศ.ดร.ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์

*** 4 หลักสูตรแรก   เรียนทุกวันเสาร์ เช้า-บ่าย ส่วนหลักสูตรสุดท้ายเรียนวันศุกร์

***  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช) โทร.081 904 6003 ไอดีไลน์ yutthapoom.s5335 หรือ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผน (อ.อารีรัตน์ บริบูรณ์) โทร.089 255 2413 ไอดีไลน์ mmiinnkkyy

*** โอนเงินค่าสมัครได้ที่ บัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขา มทร.พระนคร เลขที่ 880-7-36114-5 และส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ ID Line : yutthapoom.s5335

ที่มา : งานสื่อสารองค์กร คณะศิลปศาสตร์ วังนางเลิ้ง มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

#http://www.larts.rmutp.ac.th