งานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาทั่วไปประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ เอี่ยมสำอางค์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง)

ในโอกาสที่ได้รับเลือกให้เป็น “กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร (คณบดี)” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร