งานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาทั่วไปประชาสัมพันธ์

คลายข้อสงสัย 🤓 การจัดการเรียนการสอน

การจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีการศึกษา 1/2563 ⚡️⚡️ สไตล์ RMUTP New Normal ⚡️⚡️