งานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาประกาศประชาสัมพันธ์

📢 ประกาศเรื่อง การคืนเงิน 10% ภาค 3/62 ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 📣

ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ดำเนินการลงทะเบียนขอรับเงินคืนร้อยละ 10  เพื่อขอค่าเทอมภาคการศึกษาฤดูร้อน 3/2562 โดยนักศึกษาจะต้องกรอกเลขที่บัญชีธนาคารและอัพโหลดรูปหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่มีข้อมูลเลขที่บัญชีและชื่อบัญชีของนักศึกษา ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

🙏 ขออภัยในความไม่สะดวก 🙏

ลงทะเบียนขอรับเงินคืนได้ที่ https://www.rmutp.ac.th/refund/
- คณะศิลปศาสตร์ https://bit.ly/3c0ydZb
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี https://bit.ly/2zyue9c
- คณะบริหารธุรกิจ https://bit.ly/2ZH1jdx
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ https://bit.ly/2X2T6Pl
- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม https://bit.ly/3enT4r7
- คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น https://bit.ly/3gpgtKD
- คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ https://bit.ly/36v3bYu
- คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน https://bit.ly/36yLNCf
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ https://bit.ly/2M3mYoh
- ประเภทวิชาอุตสาหกรรม https://bit.ly/3el5O1G
- ประเภทวิชาพาณิชยกรรม https://bit.ly/36xRlwv

📢 ประกาศเรื่อง การคืนเงิน 10% ภาค 3/62 ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 📣