งานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาประกาศประชาสัมพันธ์

ประกาศ จาก ฝ่ายวิชาการและวิจัย เรื่อง การชำระค่าเทอม

เรื่อง การชำระค่าเทอม

เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงกำหนดนโยบาย “ลด ค่าเทอม 10-15%” ให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. สำนักทะเบียน จะส่งลิ้งค์มาให้นักศึกษา “เลือก” ว่าจะชำระค่าเทอมแบบใด ระหว่างชำระ 100% ในงวดเดียว หรือ จะผ่อนชำระ 4 งวด หรือ จะชำระแบบอื่นๆ

1.1 กรณี ชำระครบ 100% ในงวดเดียว ลดให้ 15% จากยอดเต็ม โดยนักศึกษาต้องตามกำหนดเวลาการชำระเงินที่มหาวิทยาลัยกำหนด

1.2 กรณี เลือกแบบผ่อนชำระ 4 งวด นักศึกษาจะได้รับส่วนลด 10% โดยกำหนดชำระผ่านเซเว่นฯ ในทุกวันที่ 1-10 ของเดือนกรกฎาคม/สิงหาคม/กันยายน/ตุลาคม (ระบบจะตัดส่วนลด 10% ให้เลยจากยอดเต็ม จากนั้น จึงยอดที่ลด 10% ให้แล้ว มาหารเป็น 4 งวด คงเหลือชำระงวดละเท่าๆ กัน

1.3 กรณี เลือกแบบอื่นๆ เช่น ผ่อนชำระ 2 งวด ระบบจะตัดส่วนลดให้ 10% เช่นเดียวกันกับข้อ 1.2

2. กรณี ชำระครบ 100% ไปก่อนนี้แล้ว โดยยังไม่ได้รับส่วนลด ระบบจะให้นักศึกษาทำเรื่อง ขอรับเงินส่วนลด คืนได้ และรอรับเงินคืนเป็นลำดับต่อไป

***หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ไอดีไลน์ yutthapoom.s5335 หรือติดต่อที่ สำนักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์ ชั้น 3 ห้อง LA 302 อาคารปฏิบัติการท่องเที่ยวและโรงแรม

ที่มา : ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะศิลปศาสตร์ วังนางเลิ้ง

#http://www.larts.rmutp.ac.th/