งานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีทางการศึกษาทั่วไปบัณฑิตประกาศประชาสัมพันธ์

📣 ประกาศเรื่อง แนวปฏิบัติในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562