งานทะเบียนและวัดผลงานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาทั่วไปประชาสัมพันธ์ฝ่ายวิชาการและวิจัย

เรียน ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ทุกท่าน

เพื่อทราบ “ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562” ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รายละเอียด ดังภาพ