กิจกรรมงานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีทางการศึกษาประกาศประชาสัมพันธ์

📣 ประกาศงดจัดงาน “วันอาภากร” 19 พฤษภาคม 2563