งานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีทางการศึกษาทั่วไปประชาสัมพันธ์

⚡ เลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ⚡

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร แจ้งเปลี่ยนแปลงการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 📌ปฏิทินการศึกษาจะแจ้งให้ทราบต่อไป