งานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาทั่วไปประกาศประชาสัมพันธ์

📣📣ประกาศจากมหาวิทยาลัย เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงการสอบสัมภาษณ์📣📣ประกาศจากมหาวิทยาลัย เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงการสอบสัมภาษณ์
🌐รายละเอียดเพิ่มเติม  http://regis.rmutp.ac.th/upload/file63/InterviewChange.pdf  

ที่มา: ฝ่ายวิชาการและวิจัย
คณะศิลปศาสตร์ วังนางเลิ้ง