ประกาศอาจารย์

เรียนเชิญคณาจารย์(เพิ่มเติม) โครงการปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะห์ข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์”

เรียน  อาจารย์ทุกท่าน
ด้วยฝ่ายวิชาการฯ มีกำหนดการจัดฝึกอบรมเรื่องการวิเคราะห์ข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 14-15 พ.ย. 55 นี้ ระหว่าง 8.30-16.00 น. ณ ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง 1  ห้องสมุดศูนย์พาณิชยการพระนคร  แต่เนื่องจากมีอาจารย์บางท่านที่ลงชื่อสมัครเข้าอบรมไว้แต่ไม่สามารถเข้าอบรมได้
ฝ่ายวิชาการฯ จึงเรียนมาเพื่อเชิญชวนอาจารย์ที่สนใจสมัครเข้าอบรม (เพิ่มเติม) แจ้งความจำนงและขอรายละเอียดการอบรมได้ที่ฝ่ายวิชาการฯ(น้ำหรือปุ๊ก) ภายในวันที่ 13 พ.ย. 55 (รับสมัครจำนวนจำกัด)
ดร.พรพิไล เติมสินสวัสดิ์
ฝ่ายวิชาการและวิจัย
กำหนดการฝึกอบรม
พุธที่ 14 พ.ย.55
08.30 – 09.00    ลงทะเบียน
09.00 – 09.30    พิธีเปิด
09.30 – 12.00   การสร้างบทเรียน e-learning ในระบบ LMS
13.00 – 16.00   การสร้างแบบทดสอบ/ข้อสอบ ในระบบ LMS  &  การจัดทำคลังข้อสอบ
หมายเหตุ ผู้เข้าอบรมต้องนำข้อสอบ/แบบทดสอบที่มีอยู่มาเพื่อฝึกปฏิบัติ
พฤ.ที่ 15 พ.ย.55
09.00 – 12.00  การวิเคราะห์ข้อสอบประเภทปรนัย ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
13.00 – 15.30   การวิเคราะห์ข้อสอบประเภทอัตนัย ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์