คำสั่งประกาศประชาสัมพันธ์

ประกาศถึงคณาจารย์ คณะศิลปศาสตร์

ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะศิลปศาสตร์ ขอเชิญคณาจารย์ร่วมประชุมเพื่อรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับ “การจัดทำ มคอ.3-7  ” วิทยากรโดย ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ในวันอังคาร ที่ 30 ตุลาคม 2555  ณ ห้องประชุมอาภากร เวลา 09.00 – 12.00 น.

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  0-2282-9102 ต่อ 1109