กิจกรรมงานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาทั่วไปประชาสัมพันธ์

คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มทร.พระนคร จัดพื้นที่สำหรับนักศึกษา เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา

คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มทร.พระนคร จัดพื้นที่สำหรับนักศึกษา เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนใช้เป็นพื้นที่ในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านต่างๆ ตามความต้องการของนักศึกษา ติดต่อขอใช้บริการได้ที่ สำนักงานฝ่ายกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคาร 1 คณะศิลปศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มทร.พระนคร จัดพื้นที่สำหรับนักศึกษา
คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มทร.พระนคร จัดพื้นที่สำหรับนักศึกษา